• Der Fall

Der Fall Programme 2020

by Kurt Früh Züri Bellevue
  • Country, Year: Switzerland, 1972
  • Runtime: 102 Min
  •  
  • Director: Kurt Früh
  • Cast: Walo Lüönd, Annemarie Düringer, Katrin Buschor, Fred Haltinger
  •  
  •  
  •